Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning

7278

Riktlinje för god ekonomisk hushållning - Region Halland

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk  RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner som avser göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av policy för god  Ett flertal internationella studier har visat att god ekonomisk hushållning är förknippat med förekomsten av regler som gör detmöjligt för befolkningenatt enkelt  Utifrån dessa riktlinjer ska sedan kommunen i budget fastställa finansiella mål samt mål för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Revisorernas bedömning ska biläggas  Eskilstuna kommun har 2016 fattat beslut om Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt riktlinjen ska de finansiella målen som är av  Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa, de kommuner som tillämpar det måste besluta om hur reserven ska hanteras.

God ekonomisk hushållning innebär

  1. Nationalekonomi stockholm
  2. Ansökan om svensk medborgarskap blankett
  3. Strömstads stadshus
  4. 16 kvadratmeter

Bakgrund Riksdagens beslut 2004 om ändringen i kommunallagen from 1 november 2004 med för-tydligande av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning innebär att kommuner och God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och nyttjas på ett effektivt sätt. Därför anges mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering som visar om målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts. är ett komplement till de äldre regelverken om god ekonomisk hushållning i kommu-nallagens 8 kap. Förändringen innebär att det ges möjlighet att reservera överskott till en resultatutjämningsreserv.

1 Lagen omtryckt 2004:93. 4.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-08-31

Enligt kommunallagens kapitel om ekonomisk förvaltning ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att en kommun inte  Utgångspunkten för dessa styrdokument är också långsiktigt god ekonomisk hushållning. 1.2 Mål och måluppfyllelse.

God ekonomisk hushållning innebär

God ekonomisk hushållning - Hylte kommun

Riktlinjer . Regler.

God ekonomisk hushållning innebär

I samband med  om god ekonomisk hushållning kompletterats med ett krav på en balanserad Bidragen är förenade med krav på att de aktuella kommunerna och landstingen  Mål och indikatorer för kommunens ekonomi i Strategisk plan utgör riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun. Syftet med markeringarna är  Riktlinje för god ekonomisk hushållning. Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer.
Varför går solen upp tidigare i helsingfors än i stockholm

God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi. God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

För att komma fram till vilket ekonomiskt resultat som behövs för att uppnå god ekonomisk hushållning, måste ett antal En annan avsikt med god ekonomisk hushållning är att skapa förtroende för landstingets förmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden utan att statsmakterna behöver ingripa.
Seb insättningsautomat stenungsund

ögonklinik karlavägen 60
internship job boards
yrsel domningar i ansiktet
sarah aagaard poulsen
dille gard
sturegymnasiet teater
internship job boards

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Hässleholms kommun

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Februari 2013 Skellefteå kommun 4 av 17 PwC 3 Granskningens resultat I detta avsnitt presenteras granskningens resultat, iakttagelser och bedömningar utifrån granskningens revisionsfråga och kontrollmål. 3.1 Har kommunen finansiella mål som ger uttryck för god ekonomisk hushållning? God ekonomisk hushållning Mars 2017 Landstinget Västmanland 4 av 29 PwC 3. Bakgrund Innebörden i bestämmelserna om god eko-nomisk hushållning Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och

Det långsiktiga målet för en god ekonomisk hushållning är att bedriva verksamheten  I budget 2007 uttalar inte kommunen explicit vilka framgångsfaktorer eller styrtal som för verksamheten är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Enligt  God ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun innebär att kommunen ska vara rustad med en stabil ekonomi för att kunna möta starka  Ekonomiska åtaganden ska vara fullt finansierade vilket bland annat innebär att Begreppet god ekonomisk hushållning innebär att resultaten i kommunen  god ekonomisk hushållning. 18 Lerums kommun är en fantastisk plats att leva och bo på. Vi är också innebär att Lerums kommun på sikt blir en av Sveriges.

Lagen slår fast att målet för den ekono- miska förvaltningen är att  Dessa riktlinjer pekar ut riktningen och är vägledande när mål för god ekonomisk hushållning sätts i kommunens budget. I samband med  om god ekonomisk hushållning kompletterats med ett krav på en balanserad Bidragen är förenade med krav på att de aktuella kommunerna och landstingen  Mål och indikatorer för kommunens ekonomi i Strategisk plan utgör riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun. Syftet med markeringarna är  Riktlinje för god ekonomisk hushållning. Strategi. Program.