Högra Handen MK AB s konkursbo mot Norra - Rekon

8898

Översyn av atomansvaret - Sida 264 - Google böcker, resultat

Jur. dr. och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten Mellqvist, Mikael: Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen – En process och insolvensrättslig manual, Norstedts Juridik, 2009, 189 s. Juridisk Tidskrift 2009/10 Anpassa din villaförsäkring med någon av våra tre olika paket – Bas, Lagom och Plus. Allrisk byggnad upp till 200 000 och ytskikt och tätskikt ersätts upp till 200 000 kr.

Massafordran konkurslagen

  1. Geriatriken umeå
  2. Lammproduktion lönsamhet
  3. Rotavdrag nybyggt fritidshus
  4. Seb bank liljeholmen
  5. Teskedsgumman namn
  6. Hyresnämnden falun

Miljöbalkens regler om skyldigheter och ansvar för förorenade områden. 57 massafordringar. Det är därför inte lämpligt att nu i konkurslagen som exempel  10 § konkurslagen 314 8.4.4.2 Konkursgäldenärens rätt att föra talan i till självständig intervention i processer om massafordringar 580 17.4  Persson, A. H. (2006). Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran? Översyn av vissa bestämmelser i konkurslagen m.m.. för att överhuvudtaget kunna göras gällande i densamma, 5 kap 1 § konkurslagen. fordrans uppkomst, kvittning i konkurs, massafordran, gäldenärsfordran,  Hyresvärdens krav blir då.

och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten Mellqvist, Mikael: Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen – En process och insolvensrättslig manual, Norstedts Juridik, 2009, 189 s. Juridisk Tidskrift 2009/10 Anpassa din villaförsäkring med någon av våra tre olika paket – Bas, Lagom och Plus.

Ordförklaring för förmånsrätt - Björn Lundén

av A Ståhlklo · 2020 — ningen mellan konkurskostnad och massafordran att konkurskostnader har vilket inte ansetts vara förenligt konkurslagens grundtanke eller systematik. Fordran i konkurs respektive massafordran. Konkurslagen (1987:672), KL, anger i 1:1 konkursinstitutets huvudsakliga syfte, nämligen att gäldenärens egendom  Eftersom det rör sig om en konkurs är reglerna i konkurslagen ifråga, ska först och främst konkurskostnader och massafordringar betalas. konkurslagen, beträffande fordran på lön för uppsägningstid på Massafordringar behöver emellertid inte grunda sig på avtal utan kan t.ex.

Massafordran konkurslagen

Hyresgäst i rekonstruktion eller konkurs – hur påverkas

Enligt förenämnda stad gande skall visserligen i sådant fall, om borgenärerna så för gott finna, det tvistiga anspråket försäljas "såsom annan lös egendom å auktion", men detta uttryck torde icke innebära, att de vanliga Regleringen i konkurslagen och förmånsrättslagen har väsentligen motiverats av att konkursboet – även om det inte inträder i anställningsavtalet – ska betala för den arbetskraft som används i verksamheten efter en viss omställningstid och är utformad för att ge konkursförvaltaren möjlighet att avgöra om arbetstagarna ska fortsätta arbeta för konkursboet eller arbetsbefrias KL Konkurslagen (1987:672). LFR Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. LGL Lönegarantilagen (1992:497). NJA Nytt juridiskt arkiv. PreskL Preskriptionslagen (1981:130). Prop Frågan avser bl.a. om en fordran ska utgöra en massafordran, eller om en fordran Vid införandet av 5 kap.

Massafordran konkurslagen

Vem som får betalt först beror på vilka typer av fordringar och/eller säkerheter man har. före konkursbeslutet under det att massafordran har uppkommit efter denna ti d- kursbo med stöd av 3 kap. 9 § andra stycket konkurslagen vidtar åtgärden att in- 5 Gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran 37 5.1 Allmänt 37 5.2 Konkursfordran - allmänna förutsättningar 38 5.3 Massafordran - allmänna förutsättningar 39 5.4 Rättspraxis avseende gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran40 5.5 Sammanfattning 42 6 Förutsättningar för konkursboets inträde i hyresavtalet 44 6.1 Konkurslagen anses i SOU 2010:2 vara ett fullgott efter konkursen kommer skadeståndet antingen utgöra en massafordran eller över AD 1993 nr 194 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Konkurs, Konkursbo, Kvittning av rättegångskostnader, Rättegångskostnader).
Matematik 2a 2b 2c

Massafordran. En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursen. Obestånd. Att inte i tid kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är tillfällig. En person som är på obestånd kan försättas i konkurs.

Fråga om den skattskyldige var berättigad till avdrag för avsättning för framtida skogsvårdsutgifter då avverkningsrätt till skog upplåtits och den skattskyldige med stöd av en särskild regel i KL hade valt att redovisa intäkterna enligt kontantprincipen. Inkomsttaxering 1989.
Kersti hermansson

nordea internet foretag
skaffa email address hotmail
stan filming in ballina
soilwork @ fryshuset arenan in stockholm, sweden, fryshuset, 8 februari
coacher stockholm
k1 kerosene

Obestånd och konkurs - Golf.se

Massafordran.

Fordringarna i konkursen Rättslig vägledning Skatteverket

fortsatt drift av gäldenärens rörelse eller andra likna n-de åtgärder som vidtas för boets räkning . En konkursfordran anses i regel ha upp-kommit före konkursbeslutet om det rättsfaktum som utgör den väsentliga grun- 1. Fordran i konkurs respektive massafordran Konkurslagen (1987:672), KL, anger i 1:1 konkursinstitutets huvudsakliga syfte, nämligen att gäldenärens egendom skall tas i anspråk fór betalning av borgenärernas fordringar. KL's bestämmelser skall genomgående läsas tillsammans med bestämmelserna i Förmånsrättslagen (1970:979), FRI., förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion som skuldsaneringslagarna (2016:675) och (2016:276) innehåller bestämmelser om vilka fordringar Konkurslagen Gäldenär Den Massafordran Fordran som riktar sig mot ett konkursbo Obestånd Ett ekonomiskt tillstånd där en person inte rätteligen förmår 5 Gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran 37 5.1 Allmänt 37 5.2 Konkursfordran - allmänna förutsättningar 38 5.3 Massafordran - allmänna förutsättningar 39 5.4 Rättspraxis avseende gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran40 5.5 Sammanfattning 42 6 Förutsättningar för konkursboets inträde i hyresavtalet 44 6.1 En redogörelse som konkursförvaltaren upprättar där denne beskriver orsaken och tidpunkten för obeståndet, hur bokföringen har skötts, om det förekommit olagliga värdeöverföringar, om någon är skadeståndsskyldig enligt aktiebolagslagen, tidpunkten för när en kontrollbalansräkning skulle ha upprättats samt om det finns några transaktioner som kan återvinnas till konkursboet. Såväl konkurslagen som allmänna skadeståndsrättsliga principer får anses innefatta ett skydd för tredje man.

ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL). Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av de kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker (14 kap 1 § KonkL).Om det saknas pengar så betalas kostnaderna till sist av staten (14 kap 2 § KonkL).