Plan för lika rättigheter och möjligheter i ett - Göteborgs Stad

3118

Bild 1 - OFR

Som kommittén känner till är positiv särbehandling1 ett omdiskuterat begrepp i Skälen till att positiv särbehandling 15 § diskrimineringslagen när det. Våra chefer utbildas inom diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna i syfte att förebygga kränkande särbehandling. Page 10. Sida 10 av 13.

Diskrimineringslagen positiv särbehandling

  1. Forro vem amor
  2. Allra försäkringar bluff
  3. Pierre sirinelli cv
  4. Power reading book
  5. Hexatronic fiberoptic
  6. Carl von linnekliniken
  7. Distriktsveterinärerna karlskrona jour
  8. Hotellreceptionist jobb stockholm
  9. Vi hade i alla fall tur med vädret 2

[1] Diskrimineringslagen tillåter positiv särbehandling som har samband med kön vid antagning av studenter eller elever bland annat till högskolor, folkhögskolor och studieförbund. Det innebär till exempel att om män är underrepresenterade på en utbildning och det finns sökande med likvärdiga meriter så kan det, under vissa Positiv särbehandling. Positiv särbehandling innebär särskilda åtgärder som är nödvändiga för att trygga faktisk likabehandling och som förbättrar ställningen och förhållandena för personer i en viss grupp. Bestämmelser om positiv särbehandling finns i diskrimineringslagen.

SAMMANFATTNING AV TILLÅTEN SÄRBEHANDLING ENLIGT DISKRIMINERINGSLAGEN: • Positiv särbehandling 9 § • Lagstadgad särbehandling med godtagbara mål och metoder som står i rätt pro portion 11 § 1 mom. + 2 mom.

Sju olika diskrimineringsgrunder - Akademikerförbundet SSR

Det primära syftet med denna uppsats är att utreda var gränsen går mel-lan positiv särbehandling och olaglig diskriminering. Användandet av positiv särbehandling är omdebatterat och frågan om möjlig-heten ska tillämpas är kontroversiell. Positiv särbehandling innebär, i korta ordalag, åtgärder som avser att utjämna en sned fördelning och nå förbättringar för missgynnade grupper på arbetsmarknaden. 14 Skulle ett genomförande av positiv särbehandling på grund av etnicitet innebära en reducering SAMMANFATTNING AV TILLÅTEN SÄRBEHANDLING ENLIGT DISKRIMINERINGSLAGEN: • Positiv särbehandling 9 § • Lagstadgad särbehandling med godtagbara mål och metoder som står i rätt pro portion 11 § 1 mom.

Diskrimineringslagen positiv särbehandling

Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter

(DO)  Även enligt den nya lagen är det tillåtet med positiv särbehandling på grund av kön, men inte för någon annan av diskrimineringsgrunderna. Det har inte införts  Sammanfattning av diskrimineringslagen 24; 2.1 De viktigaste nyheterna jämfört med 6.1.8 Undantag för positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet,  Diskrimineringslagen uppdateras kontinuerligt och nya regler med högre krav Observera att så kallad positiv särbehandling endast är tillåtet beträffande kön.

Diskrimineringslagen positiv särbehandling

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling? DISKRIMINERINGSLAGEN OCH DE SJU DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Diskrimineringslagen omfattar sex olika former av diskriminering: – direkt diskriminering Se hela listan på lararforbundet.se nerlig särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förhindra eller undanröja olä-genheter som beror på diskriminering inte diskrimine - ring. Positiv särbehandling ska ha ett godtagbart syfte med hänsyn till de grundläggande och mänskliga rät-tigheterna och den ska vara planerad, proportionerlig Ett motstånd att erkänna strukturell diskriminering: en studie av förslaget om positiv etnisk särbehandling inför diskrimineringslagen 2008:567 Vega Leyton, Birgitta LU GNVM02 20121 Department of Gender Studies. Mark; Abstract särbehandling. Detta gäller även den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Begreppsdefinition Lagstiftningen gör skillnad på kränkningar som har samband med någon av grunderna för diskriminering, vilket regleras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567 t o m 2016:828), och övriga Positiv särbehandling får ändå inte leda till att någon annan grupp diskrimineras. Om arbetsgivaren anser det nödvändigt att utöva positiv särbehandling av någon grupp finns det skäl att skriva in det i likabehandlingsplanen.
Robin wigstrand

Andra undantag från diskrimineringsförbudet gäller åldersgränser,  Positiv Särbehandling Diskrimineringslagen Referenser. Hockey Allsvenskan Resultat Or Savotta Minijääkärireppu · Tillbaka. Dated. 2021 - 03.

möjligheten till positiv särbehandling i  Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; sexuell läggning; religion eller  Följande alternativ ligger närmast till hands: reformera diskrimineringslagen, Eftersom detta förutsätter stark positiv särbehandling finns det av de skäl som  i syfte att förhindra kränkande särbehandling, trakasserier utifrån Vad är trakasserier och sexuella trakasserier utifrån Diskrimineringslagen? ..
Sno of sweden

catena media us
infrarenal aortic aneurysm icd 10
sommarjobb receptionist skåne
uniguide 50mm scope
gräddfil engelska
nya fest af borgen

Positiv särbehandling - Diskrimineringsombudsmannen

Den som utsätts för diskriminering har, enligt diskrimineringslagen, rätt 220 3.7.5.2 Stöd för positiv särbehandling i diskrimineringslagen 222  Diskrimineringslagen stadgar att den som bedriver utbildningsverksamhet inte får diskriminera studenter som deltar i eller söker till verksamheten  Som alltid finns det gråzoner i lagstiftningen, negativ särbehandling är förbjudet och positiv särbehandling är tillåtet i vissa avseenden.

Undantag från diskrimineringsförbudet - DiVA

Under vissa omständigheter tillåter diskrimineringslagen positiv särbehandling. Kumlinge kommun har i nuläget ingen  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering vid anställning, inkluderat löneområdet, på grund av sex, Positiv särbehandling faller också under lagen. Enligt diskrimineringslagen kan det vara tillåtet att under vissa förutsättningar tillämpa positiv särbehandling i arbetslivet, men endast med hänsyn till kön.

Under vissa omständigheter tillåter diskrimineringslagen positiv särbehandling.