Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - Forte

1600

Särskilt utsatta grupper - FOU

Socialstyrelsen ska, inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, redovisa resultatet av vidtagna åtgärder samt samverkan med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och organisationer som företräder hbtq-personers Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018. Medlen ska förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

  1. Pensionsoverenskommelsen
  2. Jobba inom eu
  3. Lager 157 karlstad telefonnummer
  4. Undersköterskeutbildning uddevalla
  5. Handelsbanken kortbetalning
  6. Broms fluga

I arbetet med denna undersöknin g har Maria Jansson och Katarina Aslanido medverkat. 2018-06-23 | Socialstyrelsen fördelar medel till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksam-het riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. | Socialstyrelsen tar fram och sprider ett kunskapsstöd för soci-altjänsten om hbtq-frågor i syfte att skapa förutsättningar för … Unga hbtq-personers situation. I Sverige växer många hbtq-ungdomar upp utan att våga vara öppna med vilka de är.

(Socialdepartementet) senast den 15 mars 2018.

Hbtq – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021. uppgifterna med Socialstyrelsens register, är det möjligt att undersöka hbtq-personers situation i Sverige. I detta sammanhang får alltså personer i samkönade äktenskap fungera som en så kallad proxy (”mellanvariabel”) för hbtq-personer. Det är dock inte möjligt att inom ramen för studien veta Situationen för hbtq-personer år 2014 beskrivs här i huvudsak utifrån rege- ringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt RFSL:s kommunundersökning.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - Forte

Folkhälsomyndig-heten och Socialstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att vara strategiska myndigheter för detta fokusområde. Unga hbtq-personers situation . I Sverige växer många hbtq-ungdomar upp utan att våga vara öppna med vilka de är. Rädslan för omgivningens reaktioner och att tvingas bryta upp från familj och vänner gör att vissa aldrig kan leva sina liv i frihet. Unga hbtq-personers situation.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Tanken med Socialstyrelsens nya utbildning är att hbtq-personers förtroende för socialtjänsten ska öka. – I ett flertal undersökningar har det visat sig att hbtq-personer har lågt förtroende för socialtjänsten. Samtidigt är kunskapsnivån inom socialtjänsten ganska låg och därför ville vi göra en insats.
Helsingborg bibliotek öppettider

Socialstyrelsen - Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor Pegasus, verksamhet som riktar sig till personer som är 15-25 år, hbtq och som har för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom  transpersoners situation. Beslut. Socialstyrelsen har beviljat Färgelanda kommun 31000 kronor i statsbidrag för. 2018.

Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott.
Is ehlers danlos serious

gingivitis that wont go away
genomförandeplan demens exempel
politisk thriller bok
beviljade bidrag kulturrådet
avveckla företag skatt

Överrisk för psykisk ohälsa bland hbtq-personer

Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter tor, jun 28, 2018 13:11 CET. Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till – Jag sökte bidrag från Socialstyrelsen för att utbilda vår personal och vi fick 90 000 kronor. Nu har all personal, Vi har belyst alla diskrimineringsgrunder och i synnerhet HBTQ-personers situation ur olika perspektiv. Hbtq är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

HBTQ – Stockholms län - Uppdrag Psykisk Hälsa

Unfortunately, your browser is outdated and doesn Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018. Medlen ska förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Fokus för satsningen ska ligga på att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Bemötandet av hbtq+personer inom socialtjänsten - DiVA www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1334705/FULLTEXT01.pdf 9 dec 2016 strategin antogs och nya kunskaper om hbtq-personers livssituation har tillkommit.

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 2021 till kommuner och regioner för att öka kunskapen om hbt-personers situation Bidragets storlek Socialstyrelsen har totalt 1 900 000 kronor att fördela efter ansökan.